weldable polyurethane foam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weldable polyurethane foam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weldable polyurethane foam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weldable polyurethane foam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weldable polyurethane foam

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    xốp polyuretan có thể hàn được

    xốp polyurethan có thể hàn được