water-repellent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water-repellent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water-repellent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water-repellent.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • water-repellent

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  chất không thấm nước

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • water-repellent

  hindering the penetration of water

  a water-repellent coat

  Synonyms: water-resistant