water-based nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water-based nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water-based giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water-based.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water-based

    * kỹ thuật

    dựa trên nước

    nền nước