water-based mud nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water-based mud nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water-based mud giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water-based mud.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water-based mud

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dung dịch khoan gốc nước

    dung dịch khoan nền nước (kỹ thuật khoan)