water-based paint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water-based paint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water-based paint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water-based paint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water-based paint

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sơn màu nước

    sơn nền nước