wasting paralysis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wasting paralysis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wasting paralysis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wasting paralysis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wasting paralysis

    * kỹ thuật

    y học:

    teo cơ tăng tiến