wash-hand stand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wash-hand stand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wash-hand stand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wash-hand stand.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wash-hand stand

    Similar:

    washstand: furniture consisting of a table or stand to hold a basin and pitcher of water for washing: `wash-hand stand' is a British term

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).