wallace stevens nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wallace stevens nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wallace stevens giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wallace stevens.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wallace stevens

    Similar:

    stevens: United States poet (1879-1955)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).