wais protocol nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wais protocol nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wais protocol giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wais protocol.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wais protocol

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    giao thức wais