waist longeron nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waist longeron nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waist longeron giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waist longeron.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • waist longeron

    * kỹ thuật

    xà cánh phần giữa (tàu vũ trụ)