w. k. kellogg nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

w. k. kellogg nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm w. k. kellogg giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của w. k. kellogg.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • w. k. kellogg

    Similar:

    kellogg: United States food manufacturer who (with his brother) developed a breakfast cereal of crisp flakes of rolled and toasted wheat and corn; he established a company to manufacture the cereal (1860-1951)

    Synonyms: Will Keith Kellog

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).