ventilation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ventilation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ventilation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ventilation.

Từ điển Anh Việt

 • ventilation

  /,venti'leiʃn/

  * danh từ

  sự thông gió, sự thông hơi, sự quạt

  the ventilation of the room: sự thông gió gian phòng

  fans for ventilation: quạt để thông gió

  (y học) sự lọc (máu) bằng oxy

  sự đưa ra bàn luận rộng rãi

  the problem requires ventilation: vấn đề này cần được đưa ra bàn luận rộng rãi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ventilation

  * kinh tế

  sự thông gió

  sự thông hơi

  sự trao đổi không khí

  * kỹ thuật

  sự quạt

  sự quạt gió

  sự thông gió

  sự thông khí

  thông gió

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ventilation

  the act of supplying fresh air and getting rid of foul air

  Synonyms: airing

  a mechanical system in a building that provides fresh air

  she was continually adjusting the ventilation

  Synonyms: ventilation system, ventilating system

  Similar:

  public discussion: free and open discussion of (or debate on) some question of public interest

  such a proposal deserves thorough public discussion

  breathing: the bodily process of inhalation and exhalation; the process of taking in oxygen from inhaled air and releasing carbon dioxide by exhalation

  Synonyms: external respiration, respiration