unsay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unsay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unsay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unsay.

Từ điển Anh Việt

  • unsay

    /' n'sei/

    * ngoại động từ

    chối, nuốt lời, không giữ lời; rút lui (ý kiến...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet