unsayable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unsayable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unsayable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unsayable.

Từ điển Anh Việt

  • unsayable

    /' n'sei bl/

    * tính từ

    có thể chối, có thể nuốt lời; có thể rút lui (ý kiến...)