unprogressive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unprogressive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unprogressive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unprogressive.

Từ điển Anh Việt

  • unprogressive

    /'ʌnprə'gresiv/

    * tính từ

    không tiến bộ, lạc hậu

Từ điển Anh Anh - Wordnet