unlikeable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unlikeable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unlikeable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unlikeable.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • unlikeable

  Similar:

  unsympathetic: (of characters in literature or drama) tending to evoke antipathetic feelings

  all the characters were peculiarly unsympathetic

  Synonyms: unappealing, unlikable

  Antonyms: sympathetic

  unlikable: difficult or impossible to like

  a disagreeable and unlikable old woman

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).