understandably nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

understandably nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm understandably giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của understandably.

Từ điển Anh Việt

  • understandably

    * phó từ

    có thể hiểu được, có thể thông cảm được

Từ điển Anh Anh - Wordnet