unintelligibly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unintelligibly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unintelligibly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unintelligibly.

Từ điển Anh Việt

  • unintelligibly

    * phó từ

    khó hiểu, không thể hiểu được

Từ điển Anh Anh - Wordnet