intelligibly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intelligibly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intelligibly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intelligibly.

Từ điển Anh Việt

  • intelligibly

    * phó từ

    dễ hiểu

Từ điển Anh Anh - Wordnet