two-tier market nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

two-tier market nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm two-tier market giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của two-tier market.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • two-tier market

    * kinh tế

    thị trường hai giá