two-step approval process (etsi) (tap) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

two-step approval process (etsi) (tap) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm two-step approval process (etsi) (tap) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của two-step approval process (etsi) (tap).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • two-step approval process (etsi) (tap)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Quá trình phê chuẩn hai bước (ETSI)