two-port device nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

two-port device nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm two-port device giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của two-port device.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • two-port device

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thiết bị hai cổng