tweezer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tweezer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tweezer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tweezer.

Từ điển Anh Việt

  • tweezer

    /'twi:zə/

    * ngoại động từ

    nhỏ (lông, gai...) bằng cặp; gắp bằng nhíp

Từ điển Anh Anh - Wordnet