tweezere nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tweezere nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tweezere giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tweezere.

Từ điển Anh Việt

  • tweezere

    * danh từ

    số nhiều tweezere

    cái kẹp; cái nhíp