tweezers nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tweezers nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tweezers giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tweezers.

Từ điển Anh Việt

  • tweezers

    /'twi:zəz/

    * danh từ số nhiều

    cái cặp, cái nhíp ((cũng) pair of tweezers)