trusted computer system evaluation criteria (tcsec) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trusted computer system evaluation criteria (tcsec) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trusted computer system evaluation criteria (tcsec) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trusted computer system evaluation criteria (tcsec).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trusted computer system evaluation criteria (tcsec)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    tiêu chuẩn đánh giá hệ thống máy tính đáng tin cậy