tropic of cancer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tropic of cancer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tropic of cancer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tropic of cancer.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tropic of cancer

    a line of latitude about 23 degrees to the north of the equator

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).