tripping bracket nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tripping bracket nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tripping bracket giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tripping bracket.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tripping bracket

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    giá thả trượt (đóng tàu)