triplicate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triplicate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triplicate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triplicate.

Từ điển Anh Việt

 • triplicate

  /'triplikit/

  * danh từ

  bản sao ba (một trong ba bản sao)

  * tính từ

  ba lần

  thành ba bản

  * ngoại động từ

  nhân ba, tăng lên ba lần

  làm thành ba bản

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • triplicate

  * kinh tế

  bản (thứ) ba (bản sao thứ hai)

  bản thứ ba

  làm thành ba bản

  soạn thảo, làm thành ba bản (văn kiện)

  thành ba bản (như nhau)

  thành ba bản như nhau

  * kỹ thuật

  bộ ba

  toán & tin:

  tăng gấp ba

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • triplicate

  one of three copies; any of three things that correspond to one another exactly

  reproduce threefold

  triplicate the letter for the committee