triplicate bill of lading nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triplicate bill of lading nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triplicate bill of lading giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triplicate bill of lading.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triplicate bill of lading

    * kinh tế

    vận đơn liên ba