triplicate book nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triplicate book nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triplicate book giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triplicate book.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triplicate book

    * kinh tế

    sổ ba liên

    sổ liên ba