trillium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trillium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trillium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trillium.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • trillium

    any liliaceous plant of the genus Trillium having a whorl of three leaves at the top of the stem with a single three-petaled flower

    Synonyms: wood lily, wake-robin

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).