tremie pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tremie pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tremie pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tremie pipe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tremie pipe

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ống đổ bêtông dưới nước