tremie concrete nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tremie concrete nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tremie concrete giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tremie concrete.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tremie concrete

    * kỹ thuật

    bê tông đổ trong nước