tremie method of concreting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tremie method of concreting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tremie method of concreting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tremie method of concreting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tremie method of concreting

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    phương pháp đổ bêtông bằng ống đứng