translate table nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

translate table nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm translate table giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của translate table.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • translate table

    * kỹ thuật

    bảng dịch

    toán & tin:

    bảng chuyển