translate phase nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

translate phase nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm translate phase giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của translate phase.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • translate phase

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    pha dịch