tilting magazine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tilting magazine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tilting magazine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tilting magazine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tilting magazine

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    cơ cấu cấp phôi lắc

    máng tiếp liệu rung