throwing machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

throwing machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm throwing machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của throwing machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • throwing machine

    * kỹ thuật

    máy nén

    xây dựng:

    máy chèn lò