three-port two-stroke engine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

three-port two-stroke engine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm three-port two-stroke engine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của three-port two-stroke engine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • three-port two-stroke engine

    * kỹ thuật

    ô tô:

    động cơ hai kỳ ba lỗ