three-port slide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

three-port slide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm three-port slide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của three-port slide.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • three-port slide

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    van trượt hình hộp