three-phase star (conection) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

three-phase star (conection) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm three-phase star (conection) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của three-phase star (conection).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • three-phase star (conection)

    * kỹ thuật

    điện:

    ba pha mắc hình sao