three-phase induction motor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

three-phase induction motor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm three-phase induction motor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của three-phase induction motor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • three-phase induction motor

    * kỹ thuật

    động cơ cảm ứng ba pha