thin-skinned nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thin-skinned nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thin-skinned giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thin-skinned.

Từ điển Anh Việt

 • thin-skinned

  /'θin'skind/

  * tính từ

  có da mỏng

  (nghĩa bóng) dễ mếch lòng, dễ chạm tự ái

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • thin-skinned

  * kinh tế

  có da mỏng

  vỏ mỏng

Từ điển Anh Anh - Wordnet