tertian fever nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tertian fever nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tertian fever giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tertian fever.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tertian fever

    * kỹ thuật

    y học:

    sốt cách ngày