terms of quality nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terms of quality nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terms of quality giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terms of quality.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • terms of quality

    * kinh tế

    điều kiện phẩm chất, chất lượng

    điều kiện số lượng