terminating plug nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminating plug nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminating plug giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminating plug.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • terminating plug

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phích cắm cuối