terminating call nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminating call nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminating call giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminating call.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • terminating call

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    cuộc gọi đến