tendency to reboil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tendency to reboil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tendency to reboil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tendency to reboil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tendency to reboil

    * kỹ thuật

    xu hướng sôi lại