temporomandibular nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

temporomandibular nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm temporomandibular giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của temporomandibular.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • temporomandibular

    * kỹ thuật

    y học:

    thuộc thái dương - hàm dưới